Országos mikrohitel

Akár 10.000.000,-Ft-ot igényelhet igen kedvező 3,9 %-os éves kamat mellett az Országos Mikrohitel Alapból! A hitel célja lehet beruházás és forgóeszköz egyaránt. Maximális futamidő 10 év. (forgóeszköz hitel esetén 3 év)

Helyi mikrohitel

Akár 10.000.000,-Ft-ot igényelhet igen kedvező 4,9%-os éves kamat mellett az Helyi Mikrohitel Alapból! A hitel célja lehet beruházás és forgóeszköz egyaránt. Maximális futamidő 10 év. (forgóeszköz hitel esetén 3 év)

Agrárhitel

Akár 5 M Ft-ot igényelhet 4,9 %-os éves kamat mellett az agrárhitelünkből. A hitel célja agrárjellegű beruházások megvalósítása. Maximális futamidő 6 év.

 • Országos mikrohitel

 • Helyi mikrohitel

 • Agrárhitel

Kombinált mikrohitel leírás

E-mail Nyomtatás PDF

„Új Széchenyi Terv”

KOMBINÁLT MIKROHITEL

 

Érvényes: 2011. április 4-től visszavonásig

   2013. február 8-tól felfüggesztve!

A Kombinált Mikrohitel a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező kezdő és működő mikrovállalkozások részére kíván a GOP-2.1.1/M komponens szerint vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4.1 intézkedés keretében kedvezményes kamatozású hitelt (mikrohitelt) együttesen nyújtani, a projektérték 10%-os önerő megléte mellett.

TÁMOGATOTT HITEL (MIKROHITEL) TÁJÉKOZTATÓ

Hiteligénylők köre

 • Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező, 800/2008/EK rendelet 1. sz melléklete szerinti mikrovállalkozások, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel [1]

 • az alkalmazottak számának és a pénzügyi határérték kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek

Nem nyújtható

támogatás olyan

vállalkozásnak

 • amely saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív

 • amely legutolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)

 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik

 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott

 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el

 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette

 • amely az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek a partner-, vagy kapcsolt vállalkozása részesült támogatásban az adott naptári évben

Támogatható

projektek

 • ÚJ, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése[2];

 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése[3];

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás)[4]

 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése[5]

(A támogatható Projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató tartalmazza.)

Nem támogatható

projektek

 • a vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására

 • fennálló hitel finanszírozására

 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására

 • műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a vállalkozás 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére

 • a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására

 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek

 • turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése

 • a beruházásra a Közép-Magyarországi Régióban, vagy vidékies településen fekvő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerülne sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E, F számú melléklete tartalmazza.

A Kombinált Mikrohitel csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezért a 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nem támogatható:

 • halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai

 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások

 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:

- a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

- vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ

 • olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki

 • exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás

 • a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai

 • szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében

 • nehéz helyzetben lévő vállalatok

A hitel összege

 • 1 millió Ft - 10 millió Ft

 • a vállalkozás részére a KMH keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás összege (1 millió Ft - 10 millió Ft) nem lehet magasabb a hitel összegénél

Önerő

 • a pályázati projektérték (kombinált mikrohitel + vissza nem térítendő támogatás + önerő) legalább 10%-a - ÁFA körös vállalkozás vagy EVA szerint adózó esetében a projekt nettó értéke, amennyiben a vállalkozás nem ÁFA körös, akkor az ÁFA-val növelt bruttó értéke

 • az önerő rendelkezésre állását a hitelkérelem benyújtásakor igazolnia kell

 • a saját forrás elemei:

- számlapénz

- bankbetét

- a vállalkozás nevére szóló értékpapír

- bankhitel

- tagi kölcsön, magánkölcsön

- tőkeemelés


Futamidő

Türelmi idő

 • maximum 24 hónap

Kamat

 • évi fix 7,9 %, Amennyiben az adós valamely – az adott hitelügyletből adódó – BMVA-val szemben fennálló fizetési kötelezettségével hátralékba kerül, és a fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, az ügyleti kamat megegyezik a központi program leírásban meghatározott legmagasabb kamattal (jelen pályázati feltételek meghirdetésekor 9 %)

Késedelmi kamat

 • Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 7 százalékos kamattal növelt összegével.

Regisztrációs, tranzakciós és előtörlesztési díj

 • Regisztrációs díj: egyszeri 10 ezer forint, melyet a pályázat befogadásakor kell megfizetni

 • Tranzakciós díj: egyszeri 40 ezer Ft, mely a hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő szolgáltatások és költségek ellenértéke pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződésmódosítási díj, stb.- Ezt a költséget abban az esetben kell megfizetni, amennyiben a hitelszerződés létrejön.

 • a szerződés közjegyzői okiratba foglalását, a tulajdoni lap másolatokat, ingatlan értékbecslést, jelzálog bejegyzés és törlés díját, esetleges követelésbehajtási költségeket az ügyfél fizeti

 • Előtörlesztési díjak:

 • a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a,

 •  a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.

Biztosíték

 • a Kombinált Mikrohitel biztosítékaként

o   ingatlanfedezet (kizárólag a Közalapítvány saját értékbecslői által készített becslés fogadható el) és/vagy

o   bankbetét és/vagy

o   bankgarancia

szükséges a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány saját fedezetértékelési szabályzata alapján

Továbbá:

 • Kft. esetén 25%-os tulajdonosi részesedést elérő tag készfizető kezessége,

 • Bt. esetén a beltag és kültag készfizető kezessége szükséges

A projekt

megvalósításának

időtartama és

igazolása

 • a kedvezményezett a projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől, illetve a Hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni.

 • a projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap. [6]

 

 


[1] GOP-2011-2.1.1/M Pályázati felhívás B. pontja szerint

[2] a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.2.3. a) pontja és aa) alpontja alapján

[3] a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.2.3. fa) és aa) alpontja alapján

[4] a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.3.3. fejezete szerint

[5] a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.4.3. ag) alpontja alapján az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével


[6] GOP Részletes Útmutató C.7. és F.6. fejezetei szerint


Kombinált mikrohitel törlesztőrészlet kalkulátor

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.